Lauren English

Photography&Styling - Niclas Heikkinen
Hair - Show Fujimoto
Make Up - Mai Kodama using MAC
Model: Lauren English @IMG
Stylist Assistant - Gemma Wright
Typography - Max Parsons


leather top - Haizhen Wang 


 


LEFT: maxi dress - Claudia Ligari, shoes - Yifan Wan, RIGHT: crew neck t-shirt - Claudia Ligari 


LEFT: white top with longer back - Yifang Wan, silver shorts - Haizhen Wang, RIGHT: tracksuit trousers & top - Claudia Ligari, socks - Falke 


LEFT: leather top - Haizhen Wang, skirt - AVA Catherside, RIGHT: top - AVA Catheride, trousers - Yifang Wan 


top - AVA Catherside 


shirt dress, shorts & shoes - Yifang Wan, socks - Falke 


LEFT: sleeveless top - AVA Catherside, RIGHT: top - Ava Catherside, trousers - Yifang Wan 


shirt - Haizhen Wang, sunglasses - Yifang Wan